BUY SUNTV 15 LOT ABV 852 HIT 861.35 ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY SUNTV 15 LOT ABV 852 HIT 861.35
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

WWW.KRIVASTOCK.COM
BUY BANKNIFTY 24800 CALL 15/30 LOT ABV 250 HIT 261.35
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY TATAGLOBAL 15 LOT ABV 216 HIT 218.40
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY AUROPHARMA ABV 766 HIT 772
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY AUROPHARMA ABV 766 TGT 776 781 SL 755
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY BANKNIFTY FUT 15 LOT ABV 25060
BUY BANKNIFTY 24800 CALL 15/30 LOT ABV 250
BUY TATAGLOBAL 15 LOT ABV 216
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY BIOCON ABV 365 TGT 370 372 SL 360
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

INTRADAY FREE TIPS LIFE TIME FREE TIPS VISIT WWW.KRIVASTOCK.COM
INTRADAY FREE TIPS LIFE TIME FREE TIPS VISIT WWW.KRIVASTOCK.COM

WWW.KRIVASTOCK.COM
COMMODITY BULLION BASEMETAL ENERGY INTRADAY TIPS
PAY 1 MONTH RS 2500 PAY 6 MONTH RS 3535
PAY 12 MONTH RS 5151 CALL 09724034979 09724034939
07096510606 09033034939 WWW.KRIVASTOCK.COM

KRIVAINFOCOM EQUITY OPTION NIFTY
FUTURE BANKNIFTY INTRADAY TIPS PAY 1 MONTH RS 2500
PAY 6 MONTH RS 3535 PAY 12 MONTH RS 5151
Call 09033034939 09724034979 07096510606 09724034939
WWW.KRIVASTOCK.COM

WWW.KRIVASTOCK.COM Intraday Jackpot
Equity Nifty Option Future Tips OR Mcx Commodity
Pay 3 month rs 25000 get 3 month free free
Call 09724034979 07096510606 09033034939
WWW.KRIVASTOCK.COM