MTECHTIPS MCX FEB ALUMINIUM 02-02-2017 CALL

MTECHTIPS MCX ALUMINIUM BUY 122 STOPLOSS 120 TGT 125 TGT 127
APPLY FOR 2DAY PAID CUSTOMER TRAILS SEND MSG MTECH 07489294118-119
WWW.MTECHTIPS.COM
07489294118